Υποχρεώσεις Γνωστοποίησης Συναλλαγών

  • 26.07.2017
    Διαδικασία Γνωστοποίησης Μεταβολών Σημαντικών Συμμετοχών/Δικαιωμάτων Ψήφου και Απόκτησης ή Διάθεσης Χρηματοπιστωτικών Μέσων από Υπόχρεα Πρόσωπα Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007
Τα αρχεία των ισολογισμών είναι σε μορφή PDF (Portable Document Format).
(σε περίπτωση που δεν έχετε δυνατότητα προβολής αρχείων PDF τότε επισκεφτείτε τη σελίδα του Adobe Reader για να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας την κατάλληλη εφαρμογή)
MOTODYNAMICS brands