Γενικές Ανακοινώσεις

Στη συγκεκριμένη ενότητα εντάσσονται ανακοινώσεις που αποστέλλονται στο Χ.Α., αφορούν σημαντικά θέματα όπως ορίζονται από την νομοθεσία και δεν σχετίζονται με Συναλλαγές Υπόχρεων Προσώπων για τις οποίες υπάρχει αυτόνομη ενότητα.

 • 04.11.2019
  Ανακοίνωση για αποτελέσματα Φορολογικού Ελέγχου
  21.10.2019
  Ανακοίνωση περί σχολιασμού Συνοπτικών Οικονομικών Στοιχείων Εννιαμήνου 2019
  23.09.2019
  Ανακοίνωση περί Σχολιασμού Εξαμηνιαίων Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2019
  27.05.2019
  Πολιτική Αποδοχών
  27.05.2019
  Ανακοίνωση για το Συνολικό Αριθμό Δικαιωμάτων Ψήφου και το Ύψoς Μετοχικού Κεφαλαίου
  24.05.2019
  Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
  23.05.2019
  Ανακοίνωση για την εισαγωγή μετοχών της “Εμπορική Εισαγωγική Αυτοκινήτων Διτρόχων & Μηχανών Θαλάσσης Α.Ε.Ε.” από Α.Μ.Κ. με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετοχών
  22.05.2019
  Συμμετοχή σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Μοτοδυναμική Α.Ε.Ε.
  22.05.2019
  Συμμετοχή σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Μοτοδυναμική Α.Ε.Ε.
  21.05.2019
  Συμμετοχή σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Μοτοδυναμική Α.Ε.Ε.
  21.05.2019
  Συμμετοχή σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Μοτοδυναμική Α.Ε.Ε.
  21.05.2019
  Ανακοίνωση για την πλήρη κάλυψη της Α.Μ.Κ. με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετοχών
  03.05.2019
  Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
  23.04.2019
  Ανακοίνωση για την Αποκοπή Δικαιώματος
  23.04.2019
  Ανακοίνωση Ενημερωτικού Δελτίου
  23.04.2019
  Ανακοίνωση Διάθεσης Ενημερωτικού Δελτίου
  18.04.2019
  Ανακοίνωση για την τιμή διάθεσης στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ παλαιών μετόχων.
  08.04.2019
  Σχολιασμός Ετήσιων Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2018
  04.04.2019
  Διόρθωση Οικονομικού Ημερολογίου 2019
  19.03.2019
  Ορθή επανάληψη – Νέα ημερομηνία δημοσίευσης ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσης 2018
  04.02.2019
  Ορθή Επανάληψη Αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 19ης Δεκεμβρίου 2018
  01.02.2019
  Αλλαγή Διευθυντικών Στελεχών
 • 18.12.2018
  ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου στις 11.00 π.μ. στην ΑΙΓΛΗ ΖΑΠΠΕΙΟΥ, Aίθουσα PRIVE, 1ος όροφος.
  13.12.2018
  Επεξηγηματική Έκθεση της ΜΟΤΟΔΥΜΑΝΙΚΗ Α.Ε.Ε. (επισυνάπτεται έκθεση του Αποτιμητή PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ)
  03.12.2018
  Δελτίο Τύπου: Η Μοτοδυναμική αποκτά το 80,5% της ΛΑΪΟΝ ΡΕΝΤΑΛ
  03.12.2018
  Ανακοίνωση για τις εξελίξεις σχετικά με την επιχειρηματική δραστηριότητα της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.
  28.11.2018
  Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (επισυνάπτεται έκθεση Δ.Σ.)
  23.10.2018
  Αλλαγή σύνθεσης Επιτροπής Αμοιβών
  29.06.2018
  Mείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους
  19.03.2018
  Ορθή Επανάληψη – Νέα Ημερομηνία Γενικής Συνέλευσης
  26.01.2018
  Οικονομικό Ημερολόγιο 2018
  26.01.2018
  Ολοκλήρωση Φορολογικού Ελέγχου Μητρικής Εταιρείας
 • 30.06.2017
  Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτικής Επιτροπής – Μοτοδυναμική
  21.11.2017
  Συμπληρωματική πληροφόρηση Οικονομικών Καταστάσεων Εξαμήνου
  01.09.2017
  Αγορά Μετοχών
  01.09.2017
  Αγορά Μετοχών
  01.09.2017
  Γνωστοποίηση Αλλαγής Ανώτατων Διευθυντικών Στελεχών
  30.05.2017
  Ανακοίνωση για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους
  07.04.2017
  Σχολιασμός Ετήσιων Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2016
  03.02.2017
  Οικονομικό Ημερολόγιο 2017
  03.02.2017
  Αλλαγή Διευθυντικών Στελεχών
 • 20.10.2016
  Διάθεση και κατανομή Ιδίων Μετοχών της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. στο προσωπικό
  18.10.2016
  Διάθεση και κατανομή Ιδίων Μετοχών της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. στο προσωπικό
  15.07.2016
  Γνωστοποίηση Αλλαγής Σύνθεσης Δ.Σ. – Διόρθωση Ανακοίνωσης / Ορθή Επανάληψη
  30.06.2016
  Οικονομικές Καταστάσεις
  30.05.2016
  Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
  08.04.2016
  Οικονομικό Ημερολόγιο 2016 – Τροποποίηση
  01.03.2016
  Οικονομικό Ημερολόγιο 2016
 • 01.01.2015
  Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης
  22.04.2015
  Αγορά Ιδίων Μετοχών
  20.03.2015
  Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου
  11.12.2015
  Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Φορολογικού Ελέγχου
  11.12.2015
  Ανακοίνωση αντικατάστασης Εσωτερικού Ελεγκτή
  09.06.2015
  Γνωστοποίηση Αλλαγής Σύνθεσης Δ.Σ.
  22.04.2016
  Οικονομικό Ημερολόγιο – Τροποποίηση
  23.03.2015
  Οικονομικό Ημερολόγιο
 • 19.02.2014
  Αγορά Ιδίων Μετοχών
  19.02.2014
  Αγορά Ιδίων Μετοχών
  17.02.2014
  Αγορά Ιδίων Μετοχών
  12.02.2014
  Αγορά Ιδίων Μετοχών
  07.02.2014
  Αγορά Ιδίων Μετοχών
  04.02.2014
  Αγορά Ιδίων Μετοχών
  27.01.2014
  Αγορά Ιδίων Μετοχών
  27.01.2014
  Αγορά Ιδίων Μετοχών
  12.12.2014
  Παραγραφή Μερίσματος 2008
  04.08.2014
  Συμμετοχή σε Ανοιχτό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό
  19.02.2014
  Αποτελέσματα φορολογικού ελέγχου
  19.02.2014
  Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου
  08.01.2014
  Οριστική εκκαθάριση θυγατρικής ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ ΒΕ Α.Ε.
 • 13.11.2013
  Μείωση εταιρικού κεφαλαίου Motodynamics Ltd / ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
  08.11.2013
  Μείωση εταιρικού κεφαλαίου Motodynamics Srl
  08.11.2013
  Ανακοίνωση για αποτελέσματα Φορολογικού Ελέγχου
  07.10.2013
  Ολοκλήρωση Φορολογικού Ελέγχου Θυγατρικής Εταιρείας ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ Α.Ε.
  04.09.2013
  Ανακοίνωση άλλων σημαντικών γεγονότων (συμπληρωματική απόφαση Γεν. Συνέλευσης Μοτοδικτύου Α.Ε.)
  30.07.2013
  Γνωστοποίηση Αλλαγής Σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου
  30.07.2013
  Αλλαγή Σύνθεσης Επιτροπής Αμοιβών
  26.07.2013
  Ανακοίνωση Οργ. Αλλαγών/Αλλαγής Διευθυντικών Στελεχών
  26.07.2013
  Ορισμός Νέας Υπεύθυνης Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων
  26.07.2013
  Αλλαγή Σύνθεσης Επιτροπής Αμοιβών
  26.07.2013
  Αλλαγή Σύνθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής
  26.07.2013
  Αλλαγή Σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου
  02.07.2013
  Συμμετοχή σε ΑΜΚ θυγατρικής ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ Α.Ε.
  29.05.2013
  Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
  29.05.2013
  Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
  28.05.2013
  Νέα Σύνθεση Επιτροπής Αμοιβών
 • 06.08.2012
  Γνωστοποίηση Αποτελέσματα Εξαμήνου 2012
  20.07.2012
  Αύξ. Μετ. Κεφ. με κεφαλαιοποίηση μη διατεθέντων κερδών από τον λογ/σμό “κέρδη είς νέον”
  18.07.2012
  Τρoποποίηση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της 17/5/2011 περί αγοράς ιδίων μετοχών
  18.07.2012
  Αυξ. Μετ. Κεφ. κατά €118.000 με κεφαλαιοποίηση μη διατεθέντων κερδών από τα Αποτελέσματα Εις Νέον
  18.07.2012
  Τροποποίηση του άρθρου 6 «Μετοχές» του Καταστατικού της Εταιρείας
  17.07.2012
  Νέα Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου
  17.07.2012
  Νέα Σύνθεση Επιτροπής Ελέγχου
  17.07.2012
  Ορισμός Νέας Ελεγκτικής Εταιρείας
  09.07.2012
  Έγκριση Τροποποίησης Καταστατικού
  01.06.2012
  Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου
  01.06.2012
  Γνωστοποίηση Προαναγγελίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
  02.04.2012
  Ανακοίνωση σύνοψης κοινού Ομολογιακού Δανείου
  02.04.2012
  Σχολιασμός Ετήσιων Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2011
  13.03.2012
  Ανακοίνωση Σημαντικού Γεγονόντος – Ιωάννης Π. Καρκαλέμης
 • 28.01.2011
  Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου | Ύψος Μετοχικού Κεφαλαίου
  04.01.2011
  Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου | Εισαγωγή Μετοχών από Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με Καταβολή Μετρητών
  04.11.2011
  Γνωστοποίηση Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2011
  12.09.2011
  Ανακοίνωση Σύναψης Κοινού Ομολογιακού Δανείου
  05.08.2011
  Γνωστοποίηση Αποτελέσματα Εξαμήνου 2011
  18.05.2011
  Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 17ης Μαίου 2011
  18.05.2011
  Γνωστοποίηση Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου 2011
  12.05.2011
  Ολοκλήρωση Συμφωνίας Συνεργασίας με PORSCHE AG
  03.05.2011
  Σχέδιο Αποφάσεων Τακτικής Γεν. Συν. για κάθε Θέμα της Ημερήσιας Διάταξης
  03.05.2011
  Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου
  02.05.2011
  Δικαιώματα Συμμετοχής & Μειοψηφίας στην Τακτική Γενική Συνεύλευση
  28.04.2011
  Συμπληρωματική Διορθωτική Ανακοίνωση επί της Πρόσκλησης Τακτ. Γεν. Συνέλευσης
  21.04.2011
  Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου
  21.04.2011
  Γνωστοποίηση Προαναγγελίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
  05.04.2011
  Γνωστοποίηση περί Απόφασης Λύσης Θυγατρικής ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ Β.Ε. Α.Ε.
  24.03.2011
  Γνωστοποίηση Ετήσιων Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2010
  24.02.2011
  Ανακοίνωση για Νέα Υπεύθυνη Εσωτερικού Ελέγχου της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.
  15.02.2011
  Ανακοίνωση για Επιχειρηματικές Εξελίξεις στην Εταιρεία
  28.01.2011
  Ύψος Μετοχικού Κεφαλαίου
  04.01.2011
  Εισαγωγή Μετοχών από Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με Καταβολή Μετρητών
 • 28.12.2010
  Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου | Τελική Κάλυψη Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου
  10.12.2010
  Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου | Πρόθεση Μεταβίβασης Δικαιωμάτων Προτίμησης
  01.12.2010
  Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου | Αποκοπή Δικαιώματος Προτίμησης & Περίοδος Άσκησης Δικαιώματος Προτίμησης
  01.12.2010
  Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου | Ανακοίνωση Διάθεσης Ενημερωτικού Δελτίου για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
  30.11.2010
  Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου | Δήλωση Πρόθεσης Κύριων Μετόχων για Συμμετοχή στην Αύξ. Μετοχικού Κεφαλαίου
  24.11.2010
  Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου | Ανακοίνωση για Τιμή Διάθεσης
  19.11.2010
  Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου | Ακύρωση Ιδίων Μετοχών
  27.10.2010
  Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου | Απόφαση Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου
  25.10.2010
  Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου | Μέτοχοι δικαιούχοι ψήφου
  05.10.2010
  Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου | Αναλυτικά Δικαιώμ. Συμμετοχής & Δικαιώμ. Μειοψ. (Έκτ. Γεν. Συν. 26.20.10)
  05.10.2010
  Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου | Γνωστοποίηση – Αποσαφήνιση στην Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
  04.10.2010
  Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου | Εξουσιοδότηση για την Εκπροσώπηση Μετόχων στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση
  04.10.2010
  Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου | Γνωστοποίηση Προαναγγελίας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
  04.10.2010
  Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου | Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου
  30.12.2010
  Αλλαγή Οργανωτικής Δομής
  28.12.2010
  Ολοκλήρωση Φορολογικού Ελέγχου Μητρικής και Θυγατρικής Εταιρείας
  21.12.2010
  Γνωστοποίηση Διενέργειας Συναλλαγών
  22.10.2010
  Ορισμός Νέου Υπεύθυνου Εξυπηρέτησης Μετόχων
  29.09.2010
  Ανακοίνωση σχετικά με την υπέρβαση ορίου 25% για αγορά ιδίων μετοχών
  31.08.2010
  Γνωστοποίηση Αποτελέσματα Εξαμήνου 2010
  24.08.2010
  Έγκριση Σχεδίου Συγχώνευσης ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε.
  04.06.2010
  Γνωστοποίηση Έκτακτη Εισφορά του Ν.3845/2010
  20.05.2010
  Γνωστοποίηση Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου 2010
  06.05.2010
  Απόσχιση Κλάδου Λιανικής & Απορρόφησης από τη θυγατρική της ΜΟΤΟΔΙΚΥΤΟ Α.Ε.
  26.04.2010
  Γνωστοποίηση Απόφασης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
  22.03.2010
  Γνωστοποίηση Απόφασης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
  19.03.2010
  Γνωστοποίηση Ετήσιων Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2009
  19.02.2010
  Γνωστοποίηση Προαναγγελίας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
  19.02.2010
  Ανακοίνωση Απόσχισης Κλάδου Λιανικής
  22.03.2010
  Γνωστοποίηση Απόφασης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
  19.03.2010
  Γνωστοποίηση Ετήσιων Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2009
  19.02.2010
  Γνωστοποίηση Προαναγγελίας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
  19.02.2010
  Ανακοίνωση Απόσχισης Κλάδου Λιανικής
 • 30.12.2009
  Ανακοίνωση Απόσχισης Κλάδου Λιανικής
  23.12.2009
  Ανακοίνωση Περί Οργανωτικών Αλλαγών
  23.12.2009
  Ανακοίνωση Απόκτησης Συνόλου Μετοχών Θυγατρικής ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ Α.Ε.
  16.11.2009
  Γνωστοποίηση Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2009
  28.08.2009
  Γνωστοποίηση Αποτελέσματα Εξαμήνου 2009
  12.06.2009
  Γνωστοποίηση αποχώρησης Δ. Παπαθεοδωρόπουλου
  12.06.2009
  Πρακτορεύσεις Ασφαλειών
  01.06.2009
  Γνωστοποίηση Αλλαγή Χρήσης Αντληθέντων Κεφαλαίων
  29.05.2009
  Γνωστοποίηση Απόφασης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
  20.05.2009
  Γνωστοποίηση Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου 2009
  08.05.2009
  Γνωστοποίηση Πρόσκλησης Γενικής Συνέλευσης
  08.05.5009
  Γνωστοποίηση Αλλαγή Χρήσης Αντληθέντων Κεφαλαίων
  08.05.2009
  Γνωστοποίηση Αλλαγή Έδρας
  12.03.2009
  Γνωστοποίηση Ετήσιων Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2008
  13.02.2009
  Ανακοίνωση Συγχώνευσης Πρακτορεύσεις Ασφαλειών
 • 18.12.2008
  Χρονική Ανακατανομή Αντληθέντων Κεφαλαίων
  27.08.2008
  Γνωστοποίηση Ομολογιακό Δάνειο
  26.06.2008
  Γνωστοποίηση Σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου
  24.04.2008
  Ανακοίνωση Λήξης Φορολογικού Ελέγχου 2004.2006
  02.04.2008
  Χρονική Ανακατανομή Αντληθέντων Κεφαλαίων
  03.01.2008
  Γνωστοποίηση Σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου
 • 28.11.2007
  Γνωστοποίηση Συγκρότησης νέου Διοικητικού Συμβουλίου
  21.11.2007
  Γνωστοποίηση Αύξησης Συμμετοχής σε ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤ. ΑΣΦ. Α.Ε.
  19.11.2007
  Γνωστοποίηση Αλλαγή Σύνθεσης Ανώτατων Διευθυντικών Στελεχών
  19.11.2007
  Γνωστοποίηση Πρόσληψης Παπαθεοδωρόπουλου Δημήτρη
  19.11.2007
  Γνωστοποίηση Πρόσληψη Ευθυμίου Θάνου
  19.11.2007
  Γνωστοποίηση Αλλαγή Οργανογράμματος
  31.08.2007
  Γνωστοποίηση Ακύρωσης ΑΜΚ ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ
  31.07.2007
  Γνωστοποίηση Αύξησης Εταιρικού Κεφαλαίου MOTODYNAMICS Srl
  03.07.2007
  Γνωστοποίηση Αλλαγής Διευθ. Στελέχους Eπανένταξη Π. Σκυλίτζη
  26.06.2007
  Γνωστοποίηση Αλλαγής Διευθ Στελέχους Αποχώρηση Κ. Αγγελάκη
  15.05.2007
  Γνωστοποίηση Αλλαγής Χρήσης Αντληθέντων Κεφαλαίων
  20.03.2007
  Γνωστοποίηση Αύξηση ΜΤΧ ΚΕΦ ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ ΑΕ
 • 20.04.2006
  Γνωστοποίηση Αλλαγής Χρήσης Αντληθέντων
  17.04.2006
  Γνωστοποίηση Lecomble & Schmitt
 • 23.12.2005
  Ανακατανομή Αντληθέντων – Αύξηση Εταιρικού Κεφ. Θυγατρικών Εξωτερικού
  23.12.2005
  Αύξηση ΜΤΧ ΚΕΦ Θυγατρικών Εσωτερικού
  16.11.2005
  Γνωστοποίηση Selva
  14.11.2005
  Υπεύθυνη Εσωτερικού Ελέγχου
  24.10.2005
  Εγκαίνια Βουλγαρία
  10.08.2005
  Διευκρίνηση Δημοσιευμάτων
  29.06.2005
  Ανακοίνωση Διαπραγμάτευσης
  17.06.2005
  Ανακοίνωση Έκβασης Δημ. Προσφοράς
  10.06.2005
  Ανακοίνωση Πρόσκληση προς το Επενδυτικό Κοινό
Τα αρχεία των ισολογισμών είναι σε μορφή PDF (Portable Document Format).
(σε περίπτωση που δεν έχετε δυνατότητα προβολής αρχείων PDF τότε επισκεφτείτε τη σελίδα του Adobe Reader για να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας την κατάλληλη εφαρμογή)
MOTODYNAMICS brands