Γενικές Ανακοινώσεις

27 May 2019
Ανακοίνωση για το Συνολικό Αριθμό Δικαιωμάτων Ψήφου και το Ύψoς Μετοχικού Κεφαλαίου